Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hier bedoeld
b. Ritueel begeleider: de persoon Marion Fonteyn die zich verbindt tot levering van de overeengekomen diensten met betrekking tot het tot stand komen en uitvoeren van een afscheidsviering
c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk opdracht geeft voor het voorbereiden en/of uitvoeren van een afscheidsviering
De opdrachtgever wordt geacht bevoegd te zijn namens de familie/nabestaanden de opdracht aan te gaan
d. Het opdrachtformulier: het formulier waarom de mogelijke diensten genoemd worden met de bijbehorende tarieven, en waarop wordt aangegeven welke dienstverlening afgesproken wordt
e. Afscheidsviering: de vorm en inhoud ter gelegenheid van de uitvaart (afscheid, herdenking, asverstrooiing etc.).
f. Extra diensten, waarover afspraken op maat gemaakt worden tussen de opdrachtgever en de ritueelbegeleider. Deze afspraken zijn uitgewerkt in het opdrachtformulier.

Overeenkomst
De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het opdrachtformulier is daarvoor voldoende. Indien er (nog) geen schriftelijke bevestiging is van de overeenkomst maar de opdrachtgever ermee instemt dat met de werkzaamheden wordt begonnen, wordt ervan uitgegaan dat een opdracht tot stand is gekomen. In dat geval zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de gemaakte afspraken moeten worden aangepast, zal er een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. Indien de bedoelde aanpassing financiële consequenties heeft, zal de ritueelbegeleider de opdrachtgever hierover informeren. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, worden met de opdrachtgever verrekend.
Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht de overeenkomst wil verbreken, is hij gehouden tot betaling van de al gemaakte kosten.

Dienstverlening
De ritueel begeleider zal zich inspannen de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen conform de met opdrachtgever overeengekomen afspraken en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De ceremonieel spreker houdt de opdrachtgever op de hoogte van de vorderingen en biedt de gelegenheid om correcties door te voeren.

Vertrouwelijkheid
De ritueel begeleider is gehouden tot vertrouwelijkheid omtrent feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht ter kennis komen van de ceremonieel spreker. Derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, worden gebonden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling.

Garantie en aansprakelijkheid
De ritueel begeleider zal zich tot het uiterste inspannen het de afscheidsviering, het gedenken, de vorm en inhoud uit te voeren overeenkomstig de opdracht, ook in geval van overmacht van de ritueel begeleider om zelf aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte van de ritueel begeleider zal deze voor eigen kosten een andere ritueel begeleider laten invallen. Indien dit niet mogelijk of gewenst is, zal de ritueel begeleider het draaiboek en de teksten beschikbaar stellen aan de opdrachtgever en/of aan de uitvaartleider en/of aan een andere aan te wijzen persoon.